CFD ANALİZ PROJELERİ

Her Türlü Aerodinamik Akış

Aerodinamik akışlar genel olarak hava akışının karakteristiğinden dolayı cisimler üzerinde bıraktığı kuvvet, moment etkilerini ve yüzeydeki basınç dağılımları gibi tasarımı etkileyebilecek sonuçları içeren akışlardır. Bu bağlamda akışın hızına bağlı olarak sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz kabulleri yapılarak modellenmeleri mümkündür. Golf topu etrafındaki hava hareketi veya bir uçağın üzerine etkiyen drag ve lift kuvvetlerinin oluşmasına neden olan hava hareketleri örnek olarak gösterilebilir.

Hidrodinamik Akışlar

Hidrodinamik akış kavramı akışkanın su olduğu durumları kapsayan oldukça geniş bir uygulama alanına sahip akış tipidir. Genellikle pompa, türbin gibi iç akışların incelenmesi veya denizaltı, gemi gibi yapılar etrafındaki su hareketlerinin incelenmesi hidrodinamik akış analizleri olarak adlandırılabilir. Özellikle pompa veya türbin modellenmesini basitleştirmek için Fluent ve CFX programlarının içinde MRF modülü kullanılabilmektedir. Bu sayede zamana bağlı veya zamandan bağımsız çözümlerin modellenmesinde büyük kolaylıklar sağlanmıştır.

Akışkan-Yapı Etkileşimli Problemler

Akışın karakteristiğine bağlı olarak akışkanın katı cisim üzerinde bıraktığı etkinin sonucunda oluşan cisimdeki deformasyon, gerilme gibi değişkenlerin incelenmesi akışkan-yapı etkileşimli problemler olarak adlandırılabilir. Bu problemlerde akışın çözümü için Fluent veya CFX programı ile ANSYS yapısal analiz programları birbirleriyle etkileşim içinde çalışmaktadır Bu etkileşim tek yönlü veya iki yönlü olarak da yapılabilmektedir. Akışın karakteristiğinin cisim deformasyonuna bağlı olarak göreceli büyük değişim göstermesi durumunda iki yönlü akışkan-yapı etkileşimi kullanılması tercih edilebilir. Alttaki örnekte yarısına kadar su ile doldurulmuş bir kaba zamana bağlı sinüzoidal hareket verilmesi durumunda suyun hareketi ve suyun hareketi neticesinde kap duvarlarında meydana gelen deformasyon gözlemlenmiştir.

Pompa-Vana Analizleri ve Kv Eğrisinin Çıkartılması

Pompaların değişik koşullarda CFD simülasyonları gerçekleştirilerek tasarım aşamasında ki bir modelin performans diyagramları çıkartılabilir. Mevcut durum modeler üzerinden yapılan çalışmalarda verim optimizasyonu yapılabilir. İstenildiği taktirde ihtiyaçlar doğrultusunda pompalarda salyangoz ve çark tasarımı yapılabilir.


CFD çalışmalarından elde edilen yük değerleri göz önüne alınarak kompodent bazlı mukavamet ve modal analizler de gerçekleştirilebilir.


Vanalarda akışkan ve yapısal simülsayonlar gerçekleştirilebilir. Çalışmalarda ürünün sızdırmazlık, ömür, basınç kaybı gibi çalışma performansı karekteristikleri elde edilebilir. Değişken debilerde yapılan çalışmalar ile vana performans eğrisi (Kv eğrisi) elde edilebilir.

Fan Tasarımı ve Optimizasyonu

Değişik fan tiplerinde (radial, axial, cross-flow vb..) performans çalışmaları yapılabilir. Kanat geometirisi üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda ayrılma noktaları optimize edilebilir. Böylelikle sistem verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.


Pompalara benzer şekilde, üzerinde mukavemet ve modal analizlerde gerçekleştirilebilir. Kompodent bazlı iyileştirmeler ile fan sistemlerinde genel olarak akustik iyileştirmeler sağlanılabilir.

Bina Havalandırma ve Dış Cephe Yükleri Hesabı

Ortamlarda ısıtma, soğutma, havalandırma (HVAC) analizleri yapılarak şartlandırılan havanın daha verimli kullanılması sağlanılabilir. Rüzgar, güneş ışınımı gibi iklim kaynaklı enerji kayıp/kazanç hesaplanırının yanı sıra coğrafi yahut şehirleşmeden ötürü konum kaynaklı enerji kayıp/kazanç hesapları yapılabilir.


Cephe tasarımlarında ısı yalıtım ve havalandırma performans analizleri ve istenildiği taktirde optimizasyonu gerçekleştirilebilir.


Giydirme cephe tasarımları için coğrafi olarak seçilen maksimum rüzgar şiddeti altında cephe yükü değerleri hesaplanabilir. Yüksek şehirleşmenin yoğun olduğu ortamlarda olası hava koridorları tespit edilerek local olarak cephe yükü değerleri üzerine olan etkileri incelenebilir.

Motor Soğutma Sistemleri Analizleri

Motor sistemlerinde ısınmayı engellemede temel etken radiator fanından atılan havanın maksimum olmasını sağlayabilmektir. Bu noktadan hareketle motor odaları ve motor sistemlerinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılarak termal perfonmansını etkileyecek unsurlar belirlenebilmekte,problemli bölgeler için çözüm önerileri geliştirilmekte ve bu önerilerin performans değerleri yine bilgisayar ortamında hesaplanarak maksimum performans sağlanabilmektedir.

Serbest Yüzey Akışlar

Serbest yuzeyli akışlar,bir sıvı ile bir gazın arayuzünün söz konusu olduğu tekne ve gemi, sel, nehir akıntıları,baraj tahliye kanalları, su kemerleri,dalgaların iskeleler ile etkileşimi…vb türündeki hesaplamaları içeren çalışmalardır. Serbest yüzeyli akışarda yer çekimi akış dinamiğini etkilemez. Serbest yüzeyli akımlar VOF (Volume of Fluid Model) ile modellenerek çözülebilmektedir.

* Bu sayfada örnek olarak olarak verilen resimlerin tamamı Anova'nın yaptığı projelerden alınmış analiz çıktılarına aittir. İzinsiz kullanılması yasaktır.